อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy จากวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร อาจารย์สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy จากวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม แหล่งฝึกอบรมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยหลักสูตรอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเน้นให้
1) มีความรู้ความชำนาญในการประเมินปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยา วางแผน ติดตาม แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ยาของผู้ป่วย
2) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัยแก่ผู้ป่วย และบุคลากรทางสาธารณสุขสาขาอื่น ๆ
3) สามารถทำงานวิจัยทางด้านเภสัชบำบัดเพื่อประยุกต์ใช้ในผู้ป่วย
4) เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ปัจจุบันหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 13 สาขา โดยมีสถาบันหลักในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์วางแผนที่จะเปิดหลักสูตรนี้ในอนาคตอันใกล้นี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.