ส.เภสัช มวล. จัดกิจกรรมทางวิชาการ “4th Frontier and Integrated Research in Pharmacy”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดสัมมนาภายในองค์กรภายใต้หัวข้อ ” Frontier and Integrated Research in Pharmacy” กิจกรรมครั้งที่ 4  จัดในวันที่ 21  เมษายน  2565 เวลา 17.00 – 19.00 น. ผ่านระบบ ZOOM meeting โดยการสัมมนานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยแนวหน้าที่บูรณาการระหว่างเภสัชศาสตร์กับการวิจัยของสาขาวิชาอื่นๆ , เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยหรือความเชี่ยวชาญที่มีศักยภาพที่จะร่วมมือกันได้ในอนาคต และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ความกระตือรือร้นในการทำวิจัยที่มีผลกระทบสูง จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่าฯ ที่สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น เข้าร่วมฟังสัมมนาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน QR code ภายในวันที่ 18  เมษายน  2565 และสามารถเข้าร่วมงานประชุมได้ตาม WU ZOOM ตาม flyers ดังแนบนี้
PharmWUResearch4

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.