สุดปัง อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ในระดับ “Fellow” หรือ FHEA ในคราวเดียว 3 คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกรหญิง วรัชยา ช่วยกาญจน์ (สาขาบริบาลเภสัชกรรม), อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธมลวรรณ หวังอนุตตร (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ – Pre-clinic) และ อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ – Pre-clinic) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ในระดับ Fellow หรือ FHEA จาก The Higher Education Academy ใน UK Professional Standards Framework หรือ UKPSF ซึ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ในระดับ Fellow (FHEA) ในลำดับที่ 24, 25 และ 26 ตามลำดับ ซึ่งทุกท่านผ่านโครงการพิเศษในการอบรม Pre-UKPSF ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถที่จะผ่านการประเมินความรู้ และได้รับการรับรองดังกล่าว

อาจารย์ เภสัชกรหญิง วรัชยา  ช่วยกาญจน์ สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความสนใจเกี่ยวกับเภสัชกรรมคลินิก และการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ผลงานทางวิชาการ อาทิ เช่น การศึกษาข้อมูลการใช้ยาโอเมพราโซลร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ ณ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น สำหรับงานบริการวิชาการ อาจารย์ เภสัชกรหญิง วรัชยา  ช่วยกาญจน์ ได้ดำเนินการ อาทิ เช่น การบริการวิชาการทางเภสัชศาสตร์เนื่องในสัปดาห์เภสัช การให้ความรู้ด้านยาแก่ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป เป็นต้น

 

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธมลวรรณ  หวังอนุตตร สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต (Pharm.D.) จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสนใจเกี่ยวกับเภสัชวิทยา จุลชีววิทยา เป็นต้น

 

อาจารย์ ดร.ณัฐิกานต์ นกแก้ว สำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร และ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเวชศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยนเรศวร มีความสนใจเกี่ยวกับ Cardiovascular system, Herbal extract Oxidative stress, Cell, and molecular biology, Experimental animal study โดยมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ  Cardiovascular system/Oxidative stress/Diabetes mellitus/cell and molecular biology/Experimental animal study เป็นต้น ผลงานการวิจัย อาทิ เช่น p38 MAPK Inhibitor (SB203580) and Metformin Reduces Aortic Protein Carbonyl and Inflammation in Non-obese Type 2 Diabetic Rats, Anti-diabetic drug, metformin, and the p38 inhibitor (SB203580) reduces internal organs oxidative stress in non-obese type 2 diabetic rats, Diabetes induced internal organs inflammation in non-obese type 2 diabetic rats เป็นต้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.