วิดีทัศน์แยกสายการเรียนทางเภสัชศาสตร์

สร้างสรรค์โดยสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันการศึกษา ที่มุ่งผลิตเภสัชกร ที่มีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศ ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีสู่สังคม การเรียนการสอนของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง ชั้นปีที่ 4 จะเป็นการเรียนรู้ตามสมรรถนะหลัก อันความรู้พื้นฐานที่เภสัชกรทุกคนพึงจะมี ตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีพื้นฐาน หรือสารตั้งต้นที่จะนามาใช้ในการผลิตยา ซึ่งได้มาจากสมุนไพร และสารชีววัตถุต่างๆ การทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ขั้นตอนในการผลิตและพัฒนายา การทดลองนายามาใช้ในสัตว์ และนาไปสู่การประยุกต์ใช้ยาในคนอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนการติดตามผลการใช้ยา อันเป็นการผสมผสานของความรู้ระหว่าง Pharmaceutical Care และ Pharmaceutical Science เมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 5 ทางสานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะมีการแยกสายการเรียนออกเป็น 2 สาย คือ สายการบริบาลทางเภสัชกรรม(Pharmaceutical Care) และสายเภสัชกรรมอุตสาหการ(Pharmaceutical Science) เพื่อเป็นการศึกษาที่เฉพาะด้าน และเป็นการต่อยอดทางความรู้จากสมรรถนะหลัก ให้มีความเชี่ยวชาญ ชานาญการในศาสตร์เฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น และในปีสุดท้ายเมื่อนักศึกษาเข้าสู่ชั้นปีที่ 6 นักศึกษาเภสัชศาสตร์จะต้องฝึกงานตามสายการเรียนที่เลือกไว้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.