ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร จากการลาศึกษาต่อ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับ อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร กลับมาปฏิบัติงาน หลังจากได้ลาศึกษาต่อ ในหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (Board Certified Pharmacotherapy Training Program) อนุสาขาอายุรกรรม (Internal Medicine) จากวิทยาลัย

เภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

โดยระหว่างศึกษาต่อ ได้ศึกษาและฝึกอบรมจากแหล่งฝึกอบรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบัน อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการรักษาโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก อีกทั้งมีความสนใจการทำวิจัยในหัวข้อโรคที่เกิดจากยา (Drug-induced diseases) และการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มชนิดมีกลุ่มควบคุม (Randomized-controlled trial) อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.