พิจารณาคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2562

ด้วยชมรมเภสัชกรภาคใต้ จะพิจารณาคัดเลือกเภสัชกรดีเด่น ประจำปี 2562 เพื่อประกาศเกียรติคุณและให้ได้รับโล่เกียรติยศจากชมรมเภสัชกรภาคใต้ ในงานประชุมวิชาการชมรมเภสัชกรภาคใต้ ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทของเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น มี 6 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.1) เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาเภสัชกรการศึกษา
1.2) เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาเภสัชกรรมชุมชน
1.3) เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาเภสัชกรการตลาดและเภสัชกรรมอุตสาหการ
1.4) เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ด้านสาขาบริการสาธารณสุข
1.5) เภสัชกรภาคใต้ต้นแบบดีเด่น (เน้นการสร้างประโยชน์แก่สังคม และสาธารณะ)
1.6) เภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น (อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ประกาศรับสมัคร)

2. เกณฑ์การคัดเลือกเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2562
2.1) คุณสมบัติ
2.1.1) เป็นเภสัชกรในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ หรือเภสัชกรที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับวิชาชีพเภสัชกรรมในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
2.1.2) เป็นผู้ประพฤติดี ดังนี้
-ด้านจริยธรรม คือ มีความประพฤติส่วนบุคคลที่มีจริยธรรมในการดำรงตน และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ หรือเอกชน
-ด้านคุณธรรม คือ มีธรรมอันเป็นคุณกับผู้คน ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนโดยรอบ
-ด้านธรรมาภิบาล คือ มีการทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีเหตุมีผล ไม่ใช้อารมณ์ส่วนบุคคล ไม่ก้าวร้าวกับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนรายรอบ
2.1.3) มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในด้านที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
2.1.4) ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากสังคมโดยรวม และผู้ที่เกี่ยวข้อง

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1) การเสนอชื่อ ชมรมเภสัชกรภาคใต้ แจ้งให้บุคคล องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาเสนอชื่อเภสัชกรภาคใต้ที่สมควรเป็นเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หากเสนอชื่อด้วยตนเอง ต้องมีผู้รับรองอย่างน้อย 1 ท่าน
3.2) การกลั่นกรองและคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2562 พิจารณากลั่นกรอง และคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แบบฟอร์มเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2562

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepCqBIKmmRLACdlurtX04B4tvdqvaiaAm4xmkmgXvACn0twA/viewform

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.