ผลงานทางวิชาการของอาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโครงการ อพ.สธ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล หัวหน้าสถานวิจัยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับสนับสนุนงบประมาณสำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นได้นำเข้ามาจากแหล่งโบราณสถานที่สำคัญจากประเทศอินเดีย เพื่อการขยายพันธุ์และศึกษาวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดำเนินการวิจัยนี้เป็นการสนองพระราชดำริฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ.-มวล.) ตามกรอบการใช้ประโยชน์ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล ได้เปิดเผยว่าการศึกษาเริ่มต้นด้วยการพัฒนาต้นอ่อนในสภาวะปราศจากเชื้อ และขยายพันธุ์โดยการเหนี่ยวนำให้เกิดการพัฒนา multiple shoot ในสภาวะปราศจากเชื้อ เมื่อได้ต้นที่สมบูรณ์แล้ว ได้นำออกจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ นำมาเพาะเลี้ยงในธรรมชาติ โดยสวนพฤกษศาสตร์และรุกขชาติ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนแข็งแรงพร้อมเติบโตในธรรมชาติ การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นเกิดประโยชน์ต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพืชเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งปัจจุบันทางอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการแจกจ่ายต้นศรีมหาโพธิ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ เป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธะกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.