บริบาลเภสัชกรรม เภสัช มวล. จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพท่าศาลาสร้างความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเขาหลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ศิราณี ยงประเดิม หัวหน้าสาขาบริบาลเภสัชกรรม คณาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรม และบุคลากร สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม “สาขาบริบาลเภสัชกรรมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งประกอบไปด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าศาลา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ การบริการวิชาการทางเภสัชกรรม และการวิจัยทางเภสัชกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินไปได้ด้วยดี สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้รับความร่วมืออย่างดียิ่งจากเครือข่ายสุขภาพดังกล่าว

เครดิตภาพจาก คุณ พัชราภรณ์ วงศ์สุวรรณ

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.