ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2565 (SMD International Seminar 20…

ด้วยสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยนานาชาติ ประจำปี 2565 (SMD International Seminar 2022) โดยกำหนดจัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “Indonesia Traditional Herbal Medicine” วิทยากร โดย Assoc. Prof. Dr.Aktsar Roskiana Ahmad ในวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom application (Meeting ID :884 6362 4620 Passcode : 954151)
ในการนี้สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code รายละเอียดตามแนบ ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.