งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลบริการวิชาการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอลานสกา เป็นอำเภอที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติและพืชสมุนไพร ประกอบกับความพร้อมของบุคลากรด้านสุขภาพ แกนนำด้านสุขภาพในชุมชนและการให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี จากการสำรวจปัญหาด้านสาธารณสุขพบว่า ไข้เลือดออกยังคงเป็นโรคที่มีการระบาดในอำเภอลานสกา และจากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการจัดทำ โครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยการมุ่งเน้นที่การนำสมุนไพรที่มีปลูกในท้องถิ่น มาใช้ในการป้องกันยุงกัด เพื่อช่วยลดอัตราการเกิดโรคที่มียุงเป็นพาหะ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการปลูกสมุนไพรไล่ยุงให้มากขึ้นด้วยเช่นกัน

จากการลงพื้นที่โดย โดยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พบปะกับแกนนำด้านสุขภาพ โดยการสาธารณสุขอำเภอ และนายอำเภอลานสกา พบว่าบุคลากรในพื้นที่มีความพร้อมในการร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งจากการสำรวจสมุนไพรที่มีในครัวเรือนของพื้นที่ในทุกตำบล พบว่า สมุนไพรที่มีคุณสมบัติในการไล่ยุง เป็นสมุนไพรพื้นฐานที่พบได้มากในทุกครัวเรือนและทุกตำบล และสามารถส่งเสริมให้มีการใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม จากเหตุผลดังกล่าวประกอบกับการสำรวจพรรณไม้สมุนไพรร่วมกับตัวแทนประชาชนในชุมชน จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการใช้สมุนไพรเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยการเลือกใช้สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการไล่ยุง เพื่อป้องกันประชาชนจากการถูกยุงกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสมุนไพรไล่ยุง ในพื้นที่อำเภอลานสกานำพรรณไม้สมุนไพรไล่ยุงใช้เพื่อทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงที่วางขายในท้องตลาด รณรงค์ให้ประชาชนมีการปลูกพืชสมุนไพรไล่ยุงเพิ่มเติมเพื่อใช้ในครัวเรือน และเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ป้องกันยุง: จากสมุนไพรในท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิต ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

โดยกิจกรรมบริการวิชาการนี้มีพื้นที่ครอบคลุม ตำบลขุนทะเล และตำบลกำโลน ตำบลเขาแก้ว ตำบลท่าดี และตำบลลานสกา ทั้งนี้มีคณาจารย์นักวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่เป็นแกนนำในการจัดโครงการบริการวิชาการ คือ ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช หัวหน้าโครงการและวิทยากร รศ. ถนอมจิต สุภาวิตา ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ นางสาวสุนิสา มีเสน และนายสันติ บูหลัง ทั้งนี้ยังมีแกนนำด้านสุขภาพ/กลุ่ม อสม /เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของ รพ.สต./แพทย์แผนไทย/ นักวิชาการสาธารณสุข/หมอพื้นบ้าน และประชาชนที่สนใจ ในอำเภอลานสกา จำนวนมาก
โครงการบริการวิชาการดังกล่าวถือเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ช่วยเสริสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมดังกล่าว โดยในปีนี้ การบริการวิชาการภายใต้โครงการนี้ ได้รับการเชิดชูให้เป็นผลงาน บริการวิชาการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดทำโครงการทั้งหมด ที่ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาและความรู้สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

 

คลิปวิดีโอ: https://youtu.be/5EzyI09mZdo

วิดีทัศน์ : https://www.youtube.com/watch?v=s-tAgBrANDg&feature=youtu.be

 

 

 

 

 

 

 

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.