คณาจารย์เภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการ WU-HSRI conference on Health Science Research

งานประชุมวิชาการ WU-HSRI conference on Health Science Research จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สวส.) ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยมีคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการดังกล่าว จำนวน 3 คน และได้รับรางวัลดีเยี่ยม ดังนี้

  1. อาจารย์ดร.สุริยน อุ่ยตระกูล

https://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5300000041

  1. อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ

https://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=6200000268

  1. อาจารย์ ดร.ธิดา โสตถิโยธิน

https://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5300000105

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ทั้งสามท่านมา ณ โอกาสนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.