ข่าวดี! ทุนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง ปีการศึกษา 2565

บัณฑิตศึกษา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ รับสมัครทุนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา “หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต” สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง ปีการศึกษา 2565 โดยการเปิดเผยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อภิชาต อธิไภริน ได้แจ้งว่าทุนนี้เป็นทุนการศึกษาสำหรับผู้มีศักยภาพสูงเข้าศึกษาระดับปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แบบ ก1 ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 1 ทุน โดยเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าครองชีพของนักศึกษา จำนวน 10,000 บาทต่อเดือน ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุน เมื่อเดินทางมาศึกษาและพำนักที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เต็มเวลา ระยะเวลาที่ได้รับทุน ไม่เกิน 3 ภาคการศึกษา หรือ 18 เดือน ในระบบทวิภาค

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อและยื่นใบสมัครได้ “ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565” โดยส่งมายัง คุณพรรษมนตร์ พาลี E-mail address: [email protected]

 

เอกสารแนบ

เอกสารโครงการ

ใบสมัคร 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.