ขอแสดงความยินดีกับ SFHEA คนล่าสุดของ ส.เภสัชศาสตร์ มวล., รศ.ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์.ภก.ดร.กรวิทย์ อยู่สกุล ตำแหน่ง หัวหน้าสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับการรับรองความรู้ในระดับ Senior Fellow หรือ SFHEA ใน UKPSF จาก Higher Education Academy ประเทศอังกฤษ โดยเป็นลำดับที่ 66  โดย รองศาสตราจารย์ ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล ได้ยื่นขอรับรอง โดยปรับระดับจาก Fellow หรือ FHEA ใน UKPSF โดย รองศาสตราจารย์ ภก.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล เป็นผู้เข้าอบรม UKPSF รุ่นแรก ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Congrats new SFHEA

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับการรับรองความรู้ใน UKPSF แล้ว จำนวนทั้งหมด 585 คน จำแนกเป็น Principal Fellow = 1 คน Senior Fellow = 66 คน และ Fellow จำนวน 518 คน

 

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.