ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เภสัชกรหญิง ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ ในโอกาสดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิง ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1556 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

Asst.Prof.Dr.Pajaree
Asst.Prof.Dr.Pajaree

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.