ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ ปี 2564

ด้วย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือก และประกาศผลรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564 โดย รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 4 ประเภท ได้แก่
1. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่การงาน 2. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม 3. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม และ 4. ศิษย์เก่าดีเด่นด้านทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย รวมจำนวนทั้งหมด 38 คน สำหรับกำหนดการพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564 ทางงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง 
สำหรับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 4 คน ดังนี้
1) อาจารย์ เภสัชกร ณัฐพนธ์ ทรงนาคา (ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 5)
2) เภสัชกร นิธิศ สุธากุล (ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 2)
3) เภสัชกรหญิง ธิดารัตน์ ว่องทวีเจริญพร (ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 4)
4) เภสัชกร เทวา จึงวัฒนกิจ (ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 6)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.