ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ “อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแนะนำ อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล ตำแหน่ง อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคลากรคนแรกที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่หลักในการดูแล และกำกับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรมของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบัน อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีกด้วย

อาจารย์ เภสัชกรหญิง พิชาวีร์ โควเศรษฐพล เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 7 แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเภสัชกร ณ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพฯ สมุย ก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่ง อาจารย์ประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ (สาขาบริบาลเภสัชกรรม) สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.