ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ธันว์ สุวรรณเดชา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแนะนำบุคลากรใหม่ (สายวิชาการ) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ธันว์ สุวรรณเดชา ในสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (เภสัชวิทยา) โดยเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ธันว์ สุวรรณเดชา สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร ธันว์ สุวรรณเดชา มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบการนำส่งยา (Drug delivery system), ระบบการนำส่งยาทางระบบทางเดินหายใจ (Respiratory drug delivery), และระบบการนำส่งยาสำหรับการรักษาบาดแผล (Drug delivery for wound healing) โดยมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และนานาชาติจำนวนมาก อาทิ เช่น

  1. Suwandecha, T., Panityakul, T., Sruwiriyajan, S., Chittrakarn, S., Udomuksorn, W., Janchawee, B., Kongseng, K., Limsuwanchote, S., Ponglumgeak, W. 2017 Development of Drugs and Health Products in Daily Life E-learning Course (336-212) The 6th PSU Education Conference Higher Education for Digital Citizenship Towards Thailand 4.0 392-392
  2. Sawatdee, S., Atipairin, A., Sae Yoon, A.; Srichana, T., Changsan, N., Suwandecha, T. 2019. Formulation Development of Albendazole-Loaded Self-Microemulsifying Chewable Tablets to Enhance Dissolution and Bioavailability. Pharmaceutics, 11:134.
  3. Sawatdee, S., Atipairin, A., Sae Yoon, A., Srichana, T., Changsan, N., Suwandecha, T., … & Phoem, A. 2018. Oral bioavailability and pharmacokinetics of sildenafil citrate dry foam tablets in rats. Cogent Medicine, 5:1, 1510821
  4. ธันว์ สุวรรณเดชา 2562 เภสัชวิทยาของยาต้านวัณโรค ใน วัณโรคปอด ในศตวรรษที่ ‎21‎ (‎บรรณาธิการ กรีฑา ธรรมคำภีร์‎) – ‎ครั้งที่ ‎1‎ หน่วยผลิตตำราคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  5. Rutthapol, S., Charisopon, C., Sukanjana, K., Wilaiporn, B., Janwit, D., Tan, S., … & Teerapol, S. 2019. The Safety and Efficacy of Mupirocin Topical Spray for Burn Wound Healing in A Rat Model. International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance, 10:01, 51-59.
  6. Dechraksa, J., Suwandecha, T., & Srichana, T. 2020. Deposition Pattern of Polydisperse Dry Powders in Andersen Cascade Impactor-Aerodynamic Assessment for Inhalation Experimentally and In Silico. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 17:1

เป็นต้น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.