ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายอรรถพล ศักดามาศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (…

ขอเชิญเข้าฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนายอรรถพล ศักดามาศ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จะสอบวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของไมเซลลาร์ลิควิดโครมาโทกราฟีสำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่มแคนทินซิกโอนแอลคาลอยด์ในรากปลาไหลเผือก (Development and validation of micellar liquid chromatography for the analysis of canthin-6-one alkaloids in Eurycoma longifolia Jack root) ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 5

Available on Zoom. Please join on time

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.วลัยลักษณ์.