Photos from วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ ม.รังสิต’s post

โอวาทบัณฑิต 2565
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

​​​ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี พ.ศ. 2565 ขอชื่นชมท่านทั้งหลายที่สามารถเรียนสำเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจด้วยความมีระเบียบวินัย ความอดทน และความเพียรพยายามในท่ามกลางภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน ขอให้ท่านเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ นำความรู้และทักษะที่ได้จากการศึกษา การอบรม และการฝึกปฏิบัติไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย ประชาชน และประเทศชาติ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรมคุณธรรม หมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม

​​​ขออวยพรให้บัณฑิตวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มีสุขภาพแข็งแรง มีจิตใจเข้มแข็ง มีความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตส่วนตัวสมดังปรารถนา ตลอดไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.