วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักวิจัย จำนวน 6 ท่าน ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการสกัด…

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมนักวิจัย จำนวน 6 ท่าน ที่ได้รับอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการสกัดและแยกสารกลุ่มแคนนาบินอยด์จากกัญชา” จากอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา (ผู้ออกอนุสิทธิบัตร) โดยมีรายนามนักวิจัยดังนี้
1.​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรธนภัทร ทรงศักดิ์​ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
2.​ นางสาวฟามีรา มะดากะ ​วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
3.​ อาจารย์ ดร.นันทพงศ์ ขำทอง​ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก
4.​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรเชาวลิต มณฑล​ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
5.​ อาจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงอภิรดา สุคนธ์พันธุ์​ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
6.​ นายอธิป มาหะ​ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.รังสิต.