www.payap.ac.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพายัพจากการรับสมัครตรงรอบหนึ่ง ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ https://www.payap.ac.th/_admissions-center/pdfadmissions/Pharmacy_Report_1-64.pdf?fbclid=IwAR3pJXpV6Ud88chTVlpVTujciG0m3bFisNgm3QBaC0rudq8r0K70Q4j17qQ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พายัพ.