แนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

สำหรับวิดีทัศน์ “แนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา” เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564
ที่ได้มีการจัดกิจกรรมผ่านเพจ Facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา…

ให้ข้อมูลโดย ผศ.ดร.ภญ.ศุภางค์ คนดี
ประธานหลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.พะเยา.