🥰 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำคณะฯ 2 ท่าน🎇 👉 อ.ดร.เดชา คำหล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาเภสัช…

🥰 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแนะนำบุคลากรใหม่ ประจำคณะฯ 2 ท่าน🎇

👉 อ.ดร.เดชา คำหล้า
อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
-B.S. (Pest Management), -M.S. (Plant Pathology), -Ph.D. (Biomedical Sciences)

👉 ภญ.ดร.ณัฐ พิพัฒน์ปัญญานุกูล
อาจารย์ประจำสาขาวิชา สาขาวิชาเภสัชวิทยาและเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
Doctor of Pharmacy (Pharmaceutical care), Master of Business Administration (Operations Management), Doctor of Philosophy (Pharmacology)

#Rxbuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.