คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ และ ภก.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาว…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ
และ ภก.ดร.อนุสรณ์ ธรรมพิทักษ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Prescription Pattern of IntravenousFosfomycin in a Provincial Hospital inThailand
📝 เผยแพร่ในวารสาร lnfection & Chemotherapy โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 4 หน้า 699-710 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 สาขาวิชา Health
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.icjournal.org/pdf/10.3947/ic.2022.0098

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.