คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผล…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Contribution of the Solvent Extraction Method for Phenolic Compounds, Flavonoids, and Fucoxanthin to the Antioxidative Properties in Extracts of Chaetoceros tenuissimus Meunier

📝 เผยแพร่ในวารสาร Trends In Sciences โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 24 หน้า 4687 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q3 สาขาวิชา Pharmacology
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://tis.wu.ac.th/index.php/tis/article/view/4687

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.