คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม และภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทย…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม และภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Development of fast dissolving orodispersible films loaded with cannabis extract

📝 เผยแพร่ในวารสาร Science, Engineering and Health Studies (SEHS) โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้า 1-6 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q4 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sehs/article/view/257355

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.