คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ, ภญ.ดร.ชฎาพร พรมปัญญา, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ …

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์,
ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ, ภญ.ดร.ชฎาพร พรมปัญญา, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก และภญ.ดร.เนตรชนก เจียงสืบชาติวีระ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Rice extractl Antioxitlant actiyities and formulations

📝 เผยแพร่ในวารสาร Journal of Applied Pharmaceutical Science โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 12 หน้า 126-133 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://japsonline.com/abstract.php?article_id=3780&sts=2

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.