คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช และ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.นปภัช รัตนะชิตธวัช
และ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่ม อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Bioactivity assessment of Zingiber zerumbet Linn rhizome extract for topical treatment of skin diseases

📝 เผยแพร่ในวารสาร Journal of Applied Pharmaceutical Science โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 0 หน้า 1-7 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://japsonline.com/abstract.php?article_id=3852&sts=2

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.