คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ภญ.ผศ.ดร.จาฏพัจน์ เหมพรรณไพเราะ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Clinical Impact of Vancomycin Treatment in Ampicillin-Susceptible Enterococci Bloodstream Infections

📝 เผยแพร่ในวารสาร Antibiotics โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 12 หน้า 1698 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Health

📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2079-6382/11/12/1698

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.