คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่มอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผล…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธนิกานต์ แสงนิ่มอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

1. 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง A Comprehensive Review on Nutraceuticals: Therapy Support and Formulation Challenges

📝 เผยแพร่ในวารสาร ENutrients โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 21 หน้า 1-28 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Nursing
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2072-6643/14/21/4637

2. 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Natural product-based pharmacological studies for neurological disorders

📝 เผยแพร่ในวารสาร Frontiers in Pharmacology โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 1 หน้า 1-30 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.1011740/full

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.