คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนกอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳 ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลง…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนกอาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳
ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ จำนวน 2 เรื่อง

1. 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Clinical Outcomes of Acute Myeloid Leukemia Patients Harboring the RUNX1 Mutation: Is It Still an Unfavorable Prognosis? A Cohort Study and Meta-Analysis

📝 เผยแพร่ในวารสาร Cancers โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 21 หน้า 5239 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q1 สาขาวิชา Cancer Studies
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.mdpi.com/2072-6694/14/21/5239

2. 📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Factors influencing methotrexate and methotrexate polyglutamate in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review of population pharmacokinetics

📝 เผยแพร่ในวารสาร Drug Metabolism and Personalized Therapy โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 3 หน้า 229-240 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 สาขาวิชา Pharmacy
📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/dmpt-2021-0190/html

#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.