คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์, ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก, ผศ.สุวิศิษฎ…

คณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ผศ.ดร.ธันย์ชนก ศิริรักษ์,
ภญ.ผศ.ดร.อาภา เพชรสัมฤทธิ์, ภก.ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ลีลากนก, ผศ.สุวิศิษฎิ์ แม้นเหมือน, ภญ.ดร.นภัสสร ฉันทธำรงศิริ และ ภก.รศ.ดร.บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 🥳

ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสาร

📝 ผลงานวิจัย เรื่อง Green extraction of Buchanania siamensis and water-based formulations

📝 เผยแพร่ในวารสาร Sustainable Chemistry and Pharmacy โดยตีพิมพ์เผยแพร่ ปี ค.ศ. 2022 ฉบับที่ 2022 หน้า 100883 ที่อยู่ในฐานข้อมูล SJR Q2 สาขาวิชา lnter-disciptinary programmers and qualifications involving naturaI sciences, mathematics and statistics

📌 ข้อมูลงานวิจัยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S235255412200287X
#RxBuu

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช ม.บูรพา.