Photos from Herbal Appreciation’s post

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-14.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ Herbal Appreciation เรื่อง “Herbal Walk สำรวจสมุนไพรในสวน” รอบที่ 2 ณ สวนวชิรเบญจทัศน์ (สวนรถไฟ) และอุทยานผีเสื้อและแมลง โดยมีคณาจารย์ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์เป็นวิทยากรจัดกิจกรรมอบรมและให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมจำนวน 23 คน

สำหรับกิจกรรมในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 การเดินสำรวจและบันทึกพืชสมุนไพรในสวนรถไฟ เรียนรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพรที่สำรวจพบ โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ภานุพงษ์ พงษ์ชีวิน 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ ตั้งมั่นในธรรม 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พุ่มทุ่ม และ 4) อาจารย์วัชระ อาญหาญ และกิจกรรมที่ 2 การจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นิศารัตน์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เบญญากาญจน์ พงศ์กิจวิทูร 3) อาจารย์ ดร.ภญ.ธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ และ 4) อาจารย์วัชระ อาญหาญ ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมได้อาศัยการเดินสำรวจและบันทึกพืชสมุนไพรที่พบในสวนสาธารณะ เรียนรู้สรรพคุณของพืชสมุนไพรที่สำรวจพบ และอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

ทั้งนี้ กิจกรรมบริการวิชาการ ชุด Herbal Appreciation ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรและพฤกษศาสตร์เบื้องต้น รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำตัวอย่างพรรณไม้แห้งเพื่อสันทนาการแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์เล็งเห็นว่าสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีความหลากหลายของพรรณไม้ที่จัดแสดงไว้อย่างสวยงาม นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ประชาชนนิยมไปออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสันทนาการเกี่ยวกับพืชสมุนไพรของประชาชนที่สนใจได้เป็นอย่างดี จึงได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เรื่อง “Herbal Walk สำรวจสมุนไพรในสวน” ขึ้น โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นของพืชสมุนไพร การจำแนกพืชสมุนไพรใกล้ตัวอย่างง่าย และการจัดทำพรรณไม้แห้งเพื่อสันทนาการแก่ประชาชน ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เรียนรู้และรู้จักพืชสมุนไพรใกล้ตัว สามารถใช้สมุนไพรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เกิดทัศนคติที่ดีต่อการใช้พืชสมุนไพร อีกทั้งยังช่วยให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และช่วยปลูกฝังให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยอีกด้วย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.