ถ้ารักพ่ออย่ารอแค่วันที่ ถ้ารักพี่ให้มาขอที่พ่อนะคะ 👨👧 ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้ 👉 https://bit.ly/2M5QV7g สำนักงานอธิการบ…


ถ้ารักพ่ออย่ารอแค่วันที่ ถ้ารักพี่ให้มาขอที่พ่อนะคะ 👨👧

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– เจ้าหน้าที่วิจัย โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 1 อัตรา
– ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ระดับ 3 กองวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี) กองคลัง 2 อัตรา
———————————–
คณะกายภาพบำบัด
– พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
————————————
คณะทันตแพทยศาสตร์
– พนักงานสถานที่ 1 อัตรา
– นักวิชาการเวชสถิติ 1 อัตรา
– พยาบาล 1 อัตรา
– ผู้ช่วยอาจารย์ 1 อัตรา
– พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 อัตรา
– เภสัชกร 1 อัตรา
———————————–
คณะเทคนิคการแพทย์
– อาจารย์ (ด้านจุลทรรศนศาสตร์) 1 อัตรา
– พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา
————————————
คณะเภสัชศาสตร์
– พนักงานทั่วไป 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– พยาบาล (ปฏิบัติการสวนหัวใจ) 3 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน 3 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ (งานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
– อาจารย์ หลาย อัตรา
– พยาบาล (Teaching Associating) 6 อัตรา
– เจ้าหน้าที่วิจัย 2 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รับเฉพาะผู้หญิง) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (รับเฉพาะผู้หญิง) 3 อัตรา
– ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค (รับเฉพาะผู้ชาย) 1 อัตรา
– อาจารย์ 3 อัตรา
– นักตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี) 1 อัตรา
– นักทรัพยากรบุคคล (หัวหน้าฝ่ายบริหารทุนมนุษย์) 1 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าหน่วย) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Admin) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการ) 1 อัตรา
– นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 2 อัตรา
– นักสุขศึกษา 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ (รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น) 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบัญชี) 2 อัตรา
– พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพัฒนาคุณภาพ) 1 อัตรา
– นักรังสีการแพทย์ (สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 2 อัตรา
– อาจารย์ (ผู้ช่วยอาจารย์) 1 อัตรา
– อาจารย์ (Assistant Instructor) 1 อัตรา
– พยาบาล (สังกัดฝ่ายการพยาบาล) 1 อัตรา
– พนักงานทั่วไป (วุฒิ ม.3- ม.6) 1 อัตรา
– ผู้ช่วยเภสัชกร (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 4 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (หน่วยยานพาหนะ) 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (วุฒิ ปวส.) 1 อัตรา
———————————–
คณะวิศวกรรมศาสตร์
– พนักงานบริการ (ปฎิบัติงานให้บริการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านต่าง ๆ ของภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์) 1 อัตรา
————————————
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– อาจารย์ (การเรียนการสอนและงานวิจัยด้านเวชศาสตร์สังคม) 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระบบฐานข้อมูล และการบริการด้าน IT Support ของสำนักงานฯ) 1 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
– พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
————————————
คณะศิลปศาสตร์
– นักบริหารงานวิจัย (ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการส่งเสริมงานวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย) 1 อัตรา
————————————
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
– อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) 1 อัตรา
– อาจารย์ (การเรียนการสอน ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน) 1 อัตรา
———————————–
คณะสาธารณสุขศาสตร์
– อาจารย์ (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 1 อัตรา
———————————–
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– บรรณารักษ์ 1 อัตรา
– ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
————————————
ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
– เภสัชกร 3 อัตรา
———————————–
สถาบันโภชนาการ
– นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
————————————
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
– อาจารย์ 1 อัตรา
———————————–
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
– บรรณารักษ์ (งานการจัดการความรู้ ฝ่ายคลังความรู้) 1 อัตรา
– บรรณารักษ์ (งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ) 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานคลังและพัสดุ ) 1 อัตรา
————————————

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.