จะเขาใหญ่หรือเขาค้อ ก็ไม่ท้อเท่าเขาไม่สนใจ มามะมาสมัครงานกัน เลิกงานกลับบ้านระวังฝนด้วยนะคะ 🌧 ช่วงนี้ฝนตกบ่อย กลัวทุกท่านไม่สบา…


จะเขาใหญ่หรือเขาค้อ ก็ไม่ท้อเท่าเขาไม่สนใจ
มามะมาสมัครงานกัน

เลิกงานกลับบ้านระวังฝนด้วยนะคะ 🌧
ช่วงนี้ฝนตกบ่อย กลัวทุกท่านไม่สบาย น้องมิวเป็นห่วง

ตำแหน่งงานว่างอัปเดตสัปดาห์นี้
👉 https://bit.ly/2M5QV7g

สำนักงานอธิการบดี
– เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริการกลางและยานพาหนะ) กองบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานการเงิน) กองคลัง 3 อัตรา
– นักวิชาการศึกษา โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 1 อัตรา
– นักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 1 อัตรา
– พยาบาล (งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) กองกิจการนักศึกษา 2 อัตรา
– นักวิชาการเงินและบัญชี (งานบริหารงบประมาณ) กองคลัง 1 อัตรา
———————————–
คณะกายภาพบำบัด
– นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 1 อัตรา
– บุคลากร 1 อัตรา
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติหน้าที่โปรแกรมเมอร์) 1 อัตรา
– พนักงานธุรการ (พนักงานขายสินค้าร้านค้าสวัสดิการ) 1 อัตรา
————————————
คณะทันตแพทยศาสตร์
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– พยาบาล 1 อัตรา
– อาจารย์ (หรือ ผู้ช่วยอาจารย์) 4 อัตรา
– เภสัชกร 1 อัตรา
————————————
คณะเทคนิคการแพทย์
– นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา
– พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา
———————————–
คณะเภสัชศาสตร์
– เภสัชกร 1 อัตรา
– วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
————————————
คณะพยาบาลศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา (งานพัฒนานักศึกษา ) 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
———————————–
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
– นักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา
– นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
– เภสัชกร 10 อัตรา
– นิติกร 1 อัตรา
– พยาบาล 1 อัตรา
– นักจดหมายเหตุ (เกี่ยวกับการเสาะแสวงหา รวบรวมเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ ๆ ) 1 อัตรา
————————————
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
– เภสัชกร (สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์) 1 อัตรา
– นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาวิชาโลหิตวิทยา) 1 อัตรา
– นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
– ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (งานเทคนิคและปฏิบัติการ) 2 อัตรา
– เจ้าหน้าที่วิจัย (ภาควิชาจุลชีววิทยา) 2 อัตรา
– นักวิจัย 1 อัตรา
– แพทย์ (ประจำโรงพยาบาล) 1 อัตรา
– เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
– นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– นักจิตวิทยา (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– นักดนตรีบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 1 อัตรา
– พนักงานอาชีวบำบัด (ปฏิบัติงานที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร) 3 อัตรา
– พยาบาล (คุณวุฒิปริญญาตรี – โท) 1 อัตรา
————————————
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
————————————
คณะศิลปศาสตร์
– วิศวกร 1 อัตรา
———————————–
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
– นักวิชาการศึกษา (การศึกษา ของสำนักงานบริหารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้) 1 อัตรา
————————————
บัณฑิตวิทยาลัย
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เทคโนสารสนเทศ) 1 อัตรา
————————————
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
———————————–
วิทยาลัยศาสนศึกษา
– อาจารย์ 1 อัตรา
———————————–

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitment

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มหิดล.