ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริยากร ทนหมื่นไวย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติ…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิริยากร ทนหมื่นไวย นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี พุทธศักราช 2565 ระดับอุดมศึกษา จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.