กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสต…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Online (จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสาขาเภสัชกรรมคลินิกและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มศว)
หัวข้อบรรยาย
เวลา 12:00-12:30 น. เรื่อง “การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา”
เวลา 12:30-13:30 น. เรื่อง “กรณีศึกษา : การจัดการความปวดอย่างมีประสิทธิภาพในร้านยา”
บรรยายโดย รศ.ดร.ภญสุวิมล ยี่ภู่

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มศว.