Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ รายวิชาการควบคุมคุณภาพทางเภสัชกรรม 1 ​ได้จัดอบรมแลปปลอดภัยให้นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตเข้าใจระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ และปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่ดครัด เนื้อหาประกอบด้วยระเบียบทั่วไปของห้องปฏิบัติการ ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการและข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

#หัวใจรับใช้ชุมชน
#เภสัชมมส

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..