Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2565 บุคลากรสายสนับสนุน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรศักดิ์ ไชยสงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงรุจิลักขณ์ รัตตะรมย์ รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ และ ดร.ปัญจภา สมันจิตร หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย(ศคภท.) เรื่อง “ทักษะการปรับตัวในการทำงานยุคดิจิทัล” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดประชุมวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้บลุคลการสายสนับสนุน ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้่และทักษะการทำงาน ที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันกาล สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมีความสุขตลอดจนมีโอกาสพัฒนางานสู่ความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ การที่บุคลากรทำงานได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จะส่งผลให้คณะเภสัชศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้จากองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานที่หลากหลายในอันที่จะนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป
การประชุมดังกล่าว มีบุคลากรสายสนับสนุน มีการนำเสนอผลงานจากงานวิจัย (R2R) ในรูปแบบโพสเตอร์ และแบบบรรยาย จากคณะเภสัชศาสตร์ทั่วประเทศ 13 สถาบัน มีผ๔้เข้าร่วมงานประมาณ 180 คน

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน
ภาพ : ข่าว/ ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..