Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรอิสรา จุมมาลี หัวหน้ากลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ และนิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ลงพื้นเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั้นกาวน์ให้เข้าใจดิน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนภิบาล อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน
Cr. ภาพกิจกรรม ผศ.ดร.อิสรา จุมมาลี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..