Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ นวลแก้ว ผู้จัดการโรงงานฟาร์มแคร์ฟาร์มาซูติคอล อาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ บุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงฤษณา ไกรสินธุ์ ในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือร่วมกันในการทำวิจัย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และโรงงานฟาร์มแคร์ฯ ของคณะเภสัชศาสตร์
เวลา 13.00 น. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านการปลูกและแปรรูปสมุนไพรที่มีคุณภาพ โดยมีตัวแทนจากโมเดลต่างๆ ในรูปแบบ online และ onsite ร่วมกับอาจารย์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลังกาสุกะ ( สามจังหวัดภาคใต้) ภูกามยาว ( จังหวัดพะเยา) สามหมื่น (จังหวัด ตาก)
และจัมปาศรี ( มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์

#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..