Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

วันนี้ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.15 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอารีรัตน์ ลีละธนาฤกษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต การเรียนการสอนในคณะเภสัชศาสตร์ แก่ครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วยครูจำนวน 7 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 190 คน ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และการศึกษาดูงานในครั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะและสร้างแนวความคิดให้กับผู้เรียนและเป็นการสร้างประสบการณ์ในการศึกษาหาความรู้ให้กับนักเรียน พร้อมนี้บุคลากรห้องปฏิบัติการได้พานักเรียนเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ ของคณะด้วย
#เภสัชมมส
#หัวใจรับใช้ชุมชน

ภาพ : ข่าว / ศุภกร เหล่าทองสาร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..