Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม’s post

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอขอบคุณ เภสัชกรกฤษฎา จักรไชย ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รุ่นที่ 3
ในโอกาสรับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ” ในรายวิชาการบริหารเภสัชกรรม สำหรับนิสิตปี 3 ปีการศึกษา 1/2565
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 – 10.00 น.

Cr. ปาณิสษา เสนาวงศ์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..