🍎 🍏 สุดยอดงานวิทยานิพนธ์ รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาเอก โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม!!! นวัตกรรม คือ การพั…

🍎 🍏 สุดยอดงานวิทยานิพนธ์ รางวัลนวัตกรรม รางวัลที่ 2 ระดับปริญญาเอก โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม!!!

นวัตกรรม คือ การพัฒนา smartphone application: PharmQuit สำหรับช่วยเภสัชกรร้านยาในการให้บริการเลิกบุหรี่ โดย ดร.ภก.ณรงค์ อาสายุทธ รองผู้อำนวยการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

#MSUPharmacy
#Innovation

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มมส..