Photos from คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร’s post

ขอแสดงความยินดี #ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้รับ
โล่ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2565

#ประเภทนักบริหารภาคเอกชน ✨
ภก.ภัทรพงศ์ กาฬภักดี : รองประธานเจ้าหน้าที่ ด้านบริหารงานสนับสนุนทางการแพทย์งานพัฒนากระบวนการให้บริการและสารสนเทศโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

#ประเภทนักวิชาการ ✨
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.พีรยศ ภมรศิลปธรรม : อาจารย์ประจำสาขาชีวการแพทย์และสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

#ประเภทนักวิจัย ✨
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.ปิยะเมธ ดิลกธรสกุล : อาจารย์ประจำภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

………………………….
#RxNU

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..