International Research Network for Health Product Vigilance System

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิตร กองแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายวิจัยนานาชาติเพื่อระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (International Research Network for Health Product Vigilance System) มี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี โดยเป็นการจัดประชุมวิชาการในรูปแบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้เกิดความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจในการเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนทุนการจัดประชุมโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..