🎉🎉🎉กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมภายใ…


🎉🎉🎉กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับคัดเลือกโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมืออุดมศึกษา และการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2566 – 2567

🔰โครงการวิจัย “3D-skin disease model for drug discovery “

🟠นักวิจัยไทย
ศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ (มน.)
ดร.ธัญชนก เมืองมั่น (วว.)
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ วระนุช (มน.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.เพ็ญศรี เจริญสิทธิ์ (มน.)
นางสาวอินทิรา เพชรทับทิม (นิสิตปริญญาเอก โครงการการสร้างภาคีในการผลิตนิสิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่าง วว. กับ มน.)

🟠นักวิจัยฝรั่งเศส
Dr. Céline Viennet Steiner, PhD
Prof.Yann Pellequer, PhD
Dr. Irène Gallais Serezal, MD, PhD

รายละเอียดโครงการวิจัย
https://drive.google.com/file/d/1vvOukwrHJDbQqdBvJTjKP5V6hCkKS92v/view?usp=share_link

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..