สวัสดีปีใหม่ 2566 ในตลอดปีใหม่นี้ “ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน และครอบครัวให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข เ…

สวัสดีปีใหม่ 2566

ในตลอดปีใหม่นี้ “ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีไปยังทุกท่าน และครอบครัวให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข เป็นปีที่ราบรื่น ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้”

รศ.ดร.ภญ.พัชราภรณ์ สุดชาฎา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..