บทสัมภาษณ์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มน. ที่ได้คว้า “รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม “

เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ จาก นสภ.กฤษณะ สายนำพามีลาภ, นสภ.พีรวุฒิ มัยญะกิต และ นสภ.ปองภพ บุญเฉลย นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้คว้า “รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาทางเภสัชกรรม (Pharmacy Quiz) “
โดยมีคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทางคลื่น F.M. 107.25 MHz สถานีวิทยุ ม.นเรศวร สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..