บทสัมภาษณ์ นสภ.เฉลิมขวัญ เวศนารัตน์ ม.นเรศวร ที่คว้า รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซักประวัติ ภาคภาษาไทย

เชิญรับฟังบทสัมภาษณ์ จาก นสภ.เฉลิมขวัญ เวศนารัตน์ นิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้คว้า “ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันซักประวัติ ภาคภาษาไทย (Patient Counseling Contest) “

โดยมีคุณอดิเรก มีบุญ เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทางคลื่น F.M. 107.25 MHz สถานีวิทยุ ม.นเรศวร สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร NUradio Naresuan

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มน..